Produkty:Chelatón III p.a.

C10H14N2Na2O8 . 2H2O

Kyselina ethyléndiaminotetraoctová-sodná soľ

CAS [6381-92-6]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Femax. 0,02%
pH(5% v H2O, 20°C)4 - 5
Látky ner. v H2Omax. 0,02%
Cumax. 0,001%

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.