Produkty:Chelatonát tetrasodný čistý

C10H12N2Na4O8 . aq

CAS [64-02-8]

Špecifikácia

Obsahmin. 98%
H2O5 - 10%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.