Produkty:Chlórbenzén p.a.

C6H5Cl

Monochlorbenzen

CAS [108-90-7]

Špecifikácia

Obsahmin. 98%
Bod vzplanutia29°C

Piktogramy

Pozor

H vety

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 10Horľavý.
R 20Škodlivý pri vdýchnutí.
R 51/53Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.