Produkty:Chlorečnan draselný p.a.

KClO3

CAS [3811-04-9]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,005%
Fe0,005%
Pb0,005%
Asmax. 0,00001%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H271  Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.
H302 Škodlivý po požití.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P220 Uchovávajte/skladujte mimo odevov/ /horľavých materiálov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  oxidujúci

R vety

R 9Výbušný po zmiešaní s horľavým materiálom.
R 20/22Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 13Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
S 27Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.