Produkty:Chlorečnan sodný p.a.

NaClO3

Sodium chlorate

CAS [7775-09-9]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,003%
Chloridymax. 0,001%
Femax. 0,0005%
Pbmax. 0,0005%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H271  Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.
H302 Škodlivý po požití.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P220 Uchovávajte/skladujte mimo odevov/ /horľavých materiálov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  oxidujúci

R vety

R 9Výbušný po zmiešaní s horľavým materiálom.
R 22Škodlivý po požití.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 13Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
S 17Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.