Produkty:Chlorid amónny p.a.

NH4Cl

Ammonium chloride

CAS [12125-02-9]

Špecifikácia

Obsah99%
Sírany0,005%
Fe0,005%
Pb0,005%
pH(5% v H2O, 20°C)4,5 - 6

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P vety

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 36Dráždi oči.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 22Nevdychujte prach.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.