Produkty:Chlorid bárnatý dihydrát p.a.

BaCl2 . 2H2O

Barium chloride

CAS [10326-27-9]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,005%
pH(5% v H2O, 20°C)5,0 - 8,0

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H301 Toxický po požití.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.

P vety

P301 + P310PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  toxický

R vety

R 20Škodlivý pri vdýchnutí.
R 25Jedovatý po požití.

S vety

S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.