Produkty:Chlorid chromitý hexahydrát p.a.

CrCl3 . 6H2O

Chromium(III)chloride hexahydrate

CAS [10060-12-5]

Špecifikácia

Obsahmin. 98%
Síranymax. 0,05%
Femax. 0,01%
Pbmax. 0,005%
Camax. 0,03%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 36/37/39Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.