Produkty:Chlorid kademnatý dihydrát p.a.

CdCl2 . 2H2O

Cadmium chloride dihydrate

CAS [10108-64-2]

Špecifikácia

Obsahmin. 96%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H301 Toxický po požití.
H330 Smrteľný pri vdýchnutí.
H340  Môže spôsobovať genetické poškodenie
H350  Môže spôsobiť rakovinu
H360 Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P284 Používajte ochranu dýchacích ciest.
P301 + P310PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  vysoko toxický

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 25Jedovatý po požití.
R 26Veľmi jedovatý pri vdýchnutí.
R 45Môže spôsobiť rakovinu.
R 46Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie.
R 60Môže poškodiť plodnosť.
R 61Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.
R 48/23/25Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.
R 50/53Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 53Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.
S 60Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.