Produkty:Chlorid manganatý tetrahydrát p.a.

MnCl2 . 4H2O

Manganese(II) chloride tetrahydrate

CAS [13446-34-9]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,005%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,005%
pH(5% v H2O, 20°C)4 - 6
Látky ner. v H2Omax. 0,005%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 40Možnosť karcinogénneho účinku.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 36/37/39Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.