Produkty:Chlorid striebornný p.a.

CAS [7783-90-6 ]

Piktogramy

Pozor

H vety

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.