Produkty:Chlorid vápenatý granulovaný bezv. p.a.

CaCl2

Calcium chloride anhydrous granulated

CAS [10043-52-4]

Špecifikácia

Obsahmin. 96%
MgCl2max. 1,5%

Piktogramy

Pozor

H vety

H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P vety

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 36Dráždi oči.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 22Nevdychujte prach.
S 24Zabráňte kontaktu s pokožkou.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.