Produkty:Chlorid vápenatý . 2H2O p.a.

CaCl2 . 2H2O

Calcium chloride dihydrate

CAS [10035-04-8]

Špecifikácia

Obsahmin. 96%
Síranymax. 0,005%
Femax. 0,001%
Pbmax. 0,002%
pH(5% v H2O, 20°C)4,5 - 7

Piktogramy

Pozor

H vety

H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P vety

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 36Dráždi oči.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.