Produkty:Chlorid vápenatý hexahydrát p.a.

CaCl2 . 6H2O

calcium chloride hexahydrate

CAS [7774-34-7]

Špecifikácia

Obsahmin. 97%
Femax. 0,001%
Pbmax. 0,002%
Voľné kyselinymax. 0,01%
Látky ner. v H2Omax. 0,005%
NH4max. 0,002%
Mg a alkalické kovymax. 0,2%

Piktogramy

Pozor

H vety

H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P vety

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 36Dráždi oči.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.