Produkty:Chloristan draselný p.a.

KClO4

Potassium perchlorate

CAS [7778-74-7 ]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,05%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,005%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H271  Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.
H302 Škodlivý po požití.

P vety

P220 Uchovávajte/skladujte mimo odevov/ /horľavých materiálov.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  oxidujúci

R vety

R 9Výbušný po zmiešaní s horľavým materiálom.
R 22Škodlivý po požití.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 13Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
S 22Nevdychujte prach.
S 27Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.