Produkty:Chlórňan sodný - roztok tech.

NaOCl

CAS [7681-52-9]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 14%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

EUH 031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.