Produkty:Chróman draselný p.a.

K2CrO4

Potassium chromate

CAS [7789-00-6]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,005%
Látky ner. v H2Omax. 0,005%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H315  Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H340  Môže spôsobovať genetické poškodenie
H350  Môže spôsobiť rakovinu
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P313Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Bezpečnostné symboly

  toxický

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 43Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
R 46Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie.
R 49Môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.
R 50/53Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 53Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.
S 60Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.