Produkty:Jod resublimovaný p.a.

I2

Iodine

CAS [7553-56-2]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Cl, Brmax. 0,005%
Neprchavý zvyšokmax. 0,02%

Piktogramy

Pozor

H vety

H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 50Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.
R 20/21Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 23Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly
S 25Zabráňte kontaktu s očami.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.