Produkty:Jodičnan draselný p.a.

KIO3

Potassium iodate

CAS [7758-05-6]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Síranymax. 0,005%
Strata sušenímmax. 0,05%
Imax. 0,001%
Br, BrO3, Cl, ClO3max. 0,02%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H272  Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P vety

P220 Uchovávajte/skladujte mimo odevov/ /horľavých materiálov.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  oxidujúci

R vety

R 8Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.
R 22Škodlivý po požití.
R 42/43Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 17Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 36/37/39Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.