Produkty:Jodičnan sodný p.a.

NaIO3

sodium iodate

CAS [7681-55-2]

Špecifikácia

Obsahmin. 98%
Síranymax. 0,005%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,005%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H272  Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H302 Škodlivý po požití.
H334  Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

P vety

P220 Uchovávajte/skladujte mimo odevov/ /horľavých materiálov.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P342 + P311Pri ťažkostiach s dýchaním: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  oxidujúci

R vety

R 8Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.
R 22Škodlivý po požití.
R 42/43Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 17Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 36/37/39Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.