Produkty:Jodid draselný 0,05M roztok p.a.

KI

Potassium iodine

CAS [7681-11-0]

Špecifikácia

Titr. faktor 0,98 - 1,02

R vety

R 22Škodlivý po požití.