Produkty:Kyselina citrónová 50% roztok

C6H8O7

CAS [77-92-9]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Síranymax. 0,002%
Chloridymax. 0,0005%
Síranový popolmax. 0,02%
C2O4max. 0,05%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

EUH 206 Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315  Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P vety

P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P262  Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

Bezpečnostné symboly

  žieravý

  dráždivý

R vety

R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 22Nevdychujte prach.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.