Produkty:Kyselina dusičná dýmivá 100% p.a.

HNO3

CAS [7697-37-2]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Síranymax. 0,0001%
Chloridymax. 0,00005%
Femax. 0,00001%
Pbmax. 0,000002%
Bamax. 0,000002%
Agmax. 0,000002%

Piktogramy

H vety

H272  Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  žieravý

  vysoko horľavý

R vety

R 8Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.
R 35Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 23Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).