Produkty:Kyselina pikrová p.a.

C6H3N3O7

2,4,6-Trinitrofenol

CAS [88-89-1]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,0005%
Pbmax. 0,0005%
Síranový popolmax. 0,02%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H201 Výbušnina, nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu.
H228 Horľavá tuhá látka.
H301 Toxický po požití.
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
H331 Toxický pri vdýchnutí.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P312  Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  toxický

  výbušný

R vety

R 2Riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.
R 4Vytvára veľmi citlivé výbušné zlúčeniny kovov.
R 23/24/25Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

S vety

S 28Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom ... (teplota bude špecifikovaná výrobcom).
S 35Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste.
S 37Noste vhodné rukavice.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.