Produkty:Kyselina sírová čistá

H2SO4

Sulfuric acid

CAS [7664-93-9]

Špecifikácia

Obsahmin. 95%
Chloridymax. 0,0005%
Femax. 0,0005%
Pbmax. 0,0005%

Bezpečnostné symboly

  žieravý

R vety

R 35Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.

S vety

S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 30Nikdy nepridávajte vodu k tomuto prípravku.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.