Produkty:Aluminon - indikátor p.a.

C22H23N3O9

CAS [569-58-4]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99%

Piktogramy

Pozor

H vety

H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P vety

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 36/38Dráždi oči a pokožku.

S vety

S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.