Produkty:Kyselina sulfanilová p.a.

C6H7NO3S

Kyselina 4-aminobenzénsulfónová

CAS [121-57-3]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,002%
Síranový popolmax. 0,01%
NO2max. 0,00005%

Piktogramy

Pozor

H vety

H315  Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 43Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
R 36/38Dráždi oči a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 24Zabráňte kontaktu s pokožkou.
S 37Noste vhodné rukavice.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.