Produkty:Kyselina tioglykolová p.a.

C2H4O2S

Kyselina sulfanyloctová

CAS [68-11-1]

Špecifikácia

Obsahmin. 80%
Femax. 0,00005%
Síranový popolmax. 0,05%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H301 Toxický po požití.
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H331 Toxický pri vdýchnutí.

P vety

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Bezpečnostné symboly

  toxický

R vety

R 34Spôsobuje popáleniny/poleptanie.
R 23/24/25Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

S vety

S 25Zabráňte kontaktu s očami.
S 27Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.
S 28Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom ... (teplota bude špecifikovaná výrobcom).
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.