Produkty:Lieh na horenie

C2H6O

CAS [64-17-5]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 86%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

Bezpečnostné symboly

  vysoko horľavý

R vety

R 11Veľmi horľavý.
R 36Dráždi oči.
R 66Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
R 67Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
S 23Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.