Produkty:Metanol p.a.

CH4O

CAS [67-56-1]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99,5%
Neprchavé látkymax. 0,001%
Alkalitamax. 0,0003%
Kyslosťmax. 0,0015%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H301 Toxický po požití.
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
H331 Toxický pri vdýchnutí.
H370  Spôsobuje poškodenie orgánov

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Bezpečnostné symboly

  toxický

  vysoko horľavý

R vety

R 11Veľmi horľavý.
R 23/24/25Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.
R 39/23/24/25Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

S vety

S 7Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.
S 36/37Noste vhodný ochranný odev a rukavice.