Produkty:Metavanadičnan amónny p.a.

NH4VO3

Ammonium metavanadate

CAS [7803-55-6]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,05%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,005%
Camax. 0,01%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H301 Toxický po požití.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330 Smrteľný pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P vety

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P284 Používajte ochranu dýchacích ciest.
P301 + P310PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  toxický

R vety

R 25Jedovatý po požití.
R 33Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.
S 36/37/39Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.