Produkty:Metol p.a.

C14H18N2O2 . H2SO4

4-(Metylamino)fenol síran

CAS [55-55-0]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranový popolmax. 0,1%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zariadeni schv

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 43Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
R 48/22Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.
R 50/53Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 60Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 36/37Noste vhodný ochranný odev a rukavice.