Produkty:Metyloranž - indikátor p.a.

C14H14N3NaO3S

Oranž III

CAS [547-58-0]

Špecifikácia

pH3,0-4,4

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H301 Toxický po požití.

Bezpečnostné symboly

  toxický

R vety

R 25Jedovatý po požití.
R 24/25Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

S vety

S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.
S 36/37/39Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.