Produkty:Mravčan sodný p.a.

HCOONa

Sodium formate

CAS [141-53-7]

Špecifikácia

Obsahmin. 98%
Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,005%

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.