Produkty:Naftalén p.a.

C10H8

Nahthalene

CAS [91-20-3]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
H2Ostopy
Bod vzplanutia
Popolmax. 0,003%
Teplota kryštalizáciemin. 79,7°C

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zariadeni schv

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 43Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.
R 50/53Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 60Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 36/37/39Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.