Produkty:1 - Naftol p.a.

C10H7O

1-Naphthol

CAS [90-15-3]

Špecifikácia

Obsah99%
Teplota topenia95 -97°C
Síranový popolmax. 0,05%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315  Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 41Riziko vážneho poškodenia očí.
R 21/22Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití.
R 37/38Dráždi dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 22Nevdychujte prach.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 37/39Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.