Produkty:Nitrobenzén p.a.

C6H5NO2

CAS [98-95-3]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99%
Chloridymax. 0,005%
Kyslosťmax. 0,0005%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H301 Toxický po požití.
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
H331 Toxický pri vdýchnutí.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Bezpečnostné symboly

  toxický

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 40Možnosť karcinogénneho účinku.
R 48Nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii.
R 62Možné riziko poškodenia plodnosti.
R 23/24/25Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.
R 51/53Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 28.1Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 36/37Noste vhodný ochranný odev a rukavice.