Produkty:p - Nitrofenol p.a.

C6H5NO3

4-Nitrofenol

CAS [100-02-7]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Femax. 0,0005%
H2Omax. 1%
Teplota topenia112 - 115°C

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 33Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov.
R 20/21/22Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 28Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom ... (teplota bude špecifikovaná výrobcom).
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.