Produkty:Nitroprusid sodný dihydrát p.a.

C5FeN6Na2O . 2H2O

Sodium nitroprusside dihydrate

CAS [13755-38-9]

Špecifikácia

Obsahmin. 98%
Síranymax. 0,01%
Chloridymax. 0,01%
Ferrokyanidymax. 0,02%
Ferrikyanidymax. 0,01%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H301 Toxický po požití.

P vety

P301 + P310PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  toxický

R vety

R 23/24/25Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 28Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom ... (teplota bude špecifikovaná výrobcom).
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.
S 36/37/39Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.