Produkty:izo - Amylalkohol p.a.

C5H12O

Isopentylalkohol

CAS [123-51-3]

Špecifikácia

Obsahmin. 98,5%
Neprchavé látkymax. 0,003%
H2Omax. 0,3%
Voľné kyselinymax. 0,001%
Bod vzplanutia43°C

Piktogramy

Pozor

H vety

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P312  Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 10Horľavý.
R 20/22Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.