Produkty:Octan kademnatý dihydrát p.a.

C4H6CdO4 . 2H2O

Cadmium acetate dihydrate

CAS [5743-04-4]

Špecifikácia

Obsahmin. 98%
Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,005%
Látky ner. v H2Omax. 0,005%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zariadeni schv

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 20/21/22Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.
R 50/53Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 60Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.