Produkty:Octan vápenatý . H2O p.a.

C4H6CaO4

CAS [114460-21-8]

Piktogramy

Pozor

H vety

H313Môže byť škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H333Môže byť škodlivý pri vdýchnití.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.