Produkty:Octan zinočnatý dihydrát p.a.

C4H6O4Zn . 2H2O

Zink acetate dihydrate

CAS [5970-45-6]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,002%
Chloridymax. 0,001%
Femax. 0,0005%
Pbmax. 0,005%
Látky ner. v H2Omax. 0,003%
Alkálie a kovy alkalických zemínmax. 0,1%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 36Dráždi oči.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.