Produkty:izo-Oktán p.a.

C8H18

2,2,4-Trimethylpentan

CAS [540-84-1]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Neprchavé látkymax. 0,002%
H2Omax. 0,05%
Voľné kyselinymax. 0,001%
Bod vzplanutia-12°C

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315  Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  nebezpečný pre životné prostredie

  vysoko horľavý

R vety

R 11Veľmi horľavý.
R 38Dráždi pokožku.
R 65Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.
R 67Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.
R 50/53Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 9Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste.
S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
S 29Nevypúšťať do kanalizačnej siete.
S 33Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.
S 60Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 62Pri požití nevyvolávajte zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.