Produkty:1-Oktanol p.a.

C8H18O

CAS [111-87-5]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Voľné kyselinymax. 0,005%
Voľné alkoholymax. 0,1%

Piktogramy

Pozor

H vety

H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P vety

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 36/38Dráždi oči a pokožku.

S vety

S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.