Produkty:n - Amylalkohol p.a.

CH3(CH2)4OH

Pentan - 1-ol

CAS [71-41-0]

Špecifikácia

Obsahmin. 98,5%
Neprchavé látkymax. 0,005%
H2Omax. 0,1%
Voľné kyselinymax. 0,005%
Bod vzplanutia40°C

Piktogramy

Pozor

H vety

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H315  Dráždi kožu.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 10Horľavý.
R 20Škodlivý pri vdýchnutí.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.