Produkty:Olej cédrový pre mikroskopiu p.a.

Piktogramy

Pozor

H vety

H313Môže byť škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.

P vety

P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

R vety

R 43Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
R 51/53Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 24Zabráňte kontaktu s pokožkou.
S 37Noste vhodné rukavice.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.