Produkty:Oxid antimonitý p.a.

Sb2O3

Antimony(III) oxide

CAS [1309-64-4]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,01%
Chloridymax. 0,05%
Femax. 0,003%
Pbmax. 0,002%

Piktogramy

Pozor

H vety

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu

P vety

P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 40Možnosť karcinogénneho účinku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 22Nevdychujte prach.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 36/37Noste vhodný ochranný odev a rukavice.