Produkty:Oxid chromitý p.a.

Cr2O3

Chromium(III) oxide

CAS [1308-38-9]

Špecifikácia

Obsahmin. 98%

Piktogramy

Pozor

H vety

H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P vety

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 24/25Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.