Produkty:Oxid manganičitý p.a.

MnO2

Manganese(IV) oxide

CAS [1313-13-9]

Špecifikácia

Obsahmin. 90%
Femax. 0,5%
SiO2max. 3%
Strata sušenímmax. 0,3%
Látky nerozp. v HClmax. 3,5%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 20/22Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 25Zabráňte kontaktu s očami.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.